ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ITA
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2566 - 2570 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
[2022-09-30 12:51:59]
 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2565 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
[2022-09-30 12:51:39]
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-04-09 11:17:04]
 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-04-09 11:16:40]
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2019-04-09 11:13:04]
 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-06-29 13:41:07]
 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-06-27 16:10:52]
 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-06-27 16:06:24]
 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-06-27 16:03:06]
จำนวนทั้งหมด 9 รายการ