ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2567 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
[2023-10-26 16:26:42]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2567 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
[2023-10-26 16:26:13]
 ประกาศแสดงสถานะงบการเงินโรงพยาบาลสรรคบุรี ปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-10-26 09:28:42]
 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-29 15:27:47]
 ประกาศแสดงสถานะงบการเงินโรงพยาบาลสรรคบุรี ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-17 12:55:00]
 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
[2023-01-11 10:04:28]
 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญกระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-05 14:35:12]
 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-05 14:34:27]
 ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-13 14:10:22]
 PDPA กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
[2022-08-22 13:12:49]
 หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
[2022-08-22 09:57:18]
 ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมากประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564-30กันยายน 2564) ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่บนเวบไซต์ รพ.สรรคบุรี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-04-05 10:24:28]
 ประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-09-10 18:05:56]
 ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-09-10 16:43:21]
 ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย และฟิมส์เอกซเรย์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-03-15 15:37:31]
 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2021-01-13 10:51:49]
 การวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลสรรคบุรี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2020-04-22 11:12:39]
 ประกาศปฏิทินการเบิก-จ่ายวัสดุคลังพัสดุ 
งานพัสดุ
[2019-10-24 12:27:51]
 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 
 งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย
[2019-06-11 09:03:25]
 แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
งานการเงิน
[2018-12-26 08:52:05]
 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย
[2018-06-11 10:43:00]
 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food safety In Hospital) 
งานโภชนศาสตร์
[2018-06-06 10:20:18]
 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
[2018-04-10 04:34:27]
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2017-12-28 14:08:28]
 คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2017-12-19 13:20:16]
 ข่าวน่ารู้ "ข้อร้องเรียนเรื่องยา" 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2017-07-26 16:47:41]
 แนวทางการปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2017-06-14 10:12:30]
จำนวนทั้งหมด 27 รายการ