ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi



ITA 2564
  ตัวชี้วัดที่ 1: การเปิดเผยข้อมูล
    EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     

1.4รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

      1.5 แบบฟอร์มการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       
     EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
        2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
        2.1.2 นโยบายผู้บริหาร
        2.1.3 โครงสร้างของโรงพยาบาลสรรคบุรี
        2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
        2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
        2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ
        2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่่
และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
        2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
        2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
        2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
        2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
        2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560
        2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
        2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
         
      2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
         
      2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
        2.3.1 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
        2.3.2 สรุปแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
         
      2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
        2.4.1 แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2564
        2.4.2 แผนรายการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564
        2.4.3 แผนPlanfin ปีงบประมาณ 2564
        2.4.4 รายงานผลการดำเนินงาน Plan fin ปีงบประมาณ 2563
        2.4.5 รายงานผลการดำเนินงานแผนจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563
        2.4.6 รายงานผลการดำเนินงานแผนจัดซื้อจัดหาสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563
        2.4.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2563
        2.4.8 รายงานสรุปผลงานซื้อวัสดุ (งานจัดซื้อวัสดุทั่วไป) ปีงบประมาณ 2563
         
      2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
      2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียน
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
        2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
        2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
        2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนดในกรอบแนวทาง
        2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
        2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 2563
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2563
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน ธันวาคม 2563
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน มกราคม 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน มีนาคม 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน พฤษภาคม 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน มิถุนายน 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน กรกฎาคม 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน สิงหาคม 2564
          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) เดือน กันยายน 2564
           
      2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
      2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี)
      2.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   
  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
    EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     

3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     

4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐานวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

        4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
        4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
        4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
        4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
      4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
  (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
        4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
        4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
           
      4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
       

4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุมกำกับสอบทาน(ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560ลงวันที่12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
หัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 
และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

        4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
          - ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1
          - ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2
          - ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุดที่ 1
          - ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ชุดที่ 2
          - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 1
          - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 ชุดที่ 2
          - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ชุดที่ 1
          - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ชุดที่ 2
           
        4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        4.3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS
           
    EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/ หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        5.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค 63)
        5.1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย 63)
        5.1.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค 63)
        5.1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 64)
        5.1.5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 64)
        5.1.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 64)
        5.1.7 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 64)
        5.1.8 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 64)
        5.1.9 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 64)
        5.1.10 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 64)
        5.1.11 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร (รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 64)
           
      5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
        5.2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
        5.2.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
        5.2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
        5.2.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
        5.2.5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
        5.2.6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
        5.2.7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
        5.2.8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
        5.2.9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
        5.2.10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
        5.2.11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
           
      5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        5.3.1 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
        5.3.2 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
        5.3.3 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
        5.3.4 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
        5.3.5 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
        5.3.6 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
        5.3.7 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
        5.3.8 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
        5.3.9 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
        5.3.10 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
        5.3.11 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
           
  ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏ
การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
           
    EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
      7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัดและปรากฏการ
ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
      7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 7.2
      7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและ
เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
      8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)
      8.3 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
           
    EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง
ด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
     

9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง
ด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
        9.1.2 โครงการ
      9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง
ด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
      9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
           
  ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
    EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
      10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
      10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
        10.3.1 บันทึกข้อความ และรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน รอบ 12 เดือน หลักฐาน
การรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตเมษายน 2564 - กันยายน 2564
      10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมาเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
      10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      11.1 บันทึกข้อความ และรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
      11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข -ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปในเดือนมีนาคม 2564
        11.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข -ไตรมาสที่ 2 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปในเดือนกันยายน 2564
      11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข -ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปในเดือนมีนาคม 2564
        11.3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข -ไตรมาสที่ 2 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปในเดือนกันยายน 2564
      11.4 กรณีในปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2564
      11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
      12.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
        12.1.2 โครงการ/กิจกรรม
      12.2 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
      12.3 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
      12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
      12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
      12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     

12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น

         
           
  ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน
    EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
     

13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      13.2 คำสั่งประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น ข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามข้อ
        13.2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
        13.2.2 คู่มือมาตรการการป้องกันการรับสินบน
      13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
     

13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน
การรับสินบนทุกรุปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

      13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
  ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
    EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
     

14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
      14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
      14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม ข้อ 14.2 และข้อ 14.3
      14.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
      15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่
ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐ
      15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
      15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 15.2 และ ข้อ 15.3
      15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
  ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
    EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
ถึงเดือนมีนาคม 2564)
      16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
      16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม
ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        17.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
       

17.3.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      18.1 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
(รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
        18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        18.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       

18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตาม
ประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนด
ในคู่มือ ฯ ทุกประการ

          - แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564
และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
          - แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564
          - แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564
          - แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564
        18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        18.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
  ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ
และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
     

20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งก่ร/ประกาศปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตาม
บทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
      20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
      20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      21.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการ
ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
        21.1.2 โครงการ
      21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
      21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
      21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
     

21.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
     

22.1 หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

        22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
        22.1.2 โครงการ
      22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
      22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด
"จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ "สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง" ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซตืของหน่วยงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      22.4 รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
      22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
      22.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG”
      23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG" ที่มีวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งชมรม STRONG ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
      23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
      23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง
      23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
           
    EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)
      24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
      24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ของหน่วยงาน
      24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
      24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน