ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 
  ITA 2563
  ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

      - หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือ การวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
      - หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
      - ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก
      - ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding
      - ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารคลังพัสดุ
      - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ
      - โครงการจัดซื้อวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
      - โครงการจัดซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท
 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
      - ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2563
 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 25623
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563
      - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
  ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
  EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
  EB6 ผูู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
  EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
  ตัวชี้วัดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูล
   EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      - แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      - ขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูล
   EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      - ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน
      - ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
      - โครงสร้างของโรงพยาบาลสรรคบุรี
      - นโยบายผู้บริหาร
      - อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง ของโรงพยาบาลสรรคบุรี
      - นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
      -ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจานุเบกษา
      - ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
      - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MoPHCode
      - นโยบายและแผนยุทธศ่าสตร์อำเภอสรรคบุรี ปี 2663-2565 Final
      - แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
      - แผนปฏิบัติการประจำปี planfin
  ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานตามภารกิจ
   EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่ปฏิบัติราชการประจำปี
      - ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปี 2563
   EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
      - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562
   EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
      - รายงานผลการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563
 
ตัวชี้วัดที่ 5: การปฏิบัติงานตามหน้าที่
   EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
   EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
  EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      - หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 
ตัวชี้วัดที่ 7: การจัดการเรื่องร้องเรียน
 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน...
 
ตัวชี้วัดที่ 8: การรับสินบน
  EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  ตัวชี้วัดที่ 9: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
  EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ที่แสดงถุงความพบาบามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้ีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
 
ตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่
 
ตัวชี้วัดที่ 11: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
   EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
   EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
   EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้