ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 
  ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง
 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
      - รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือ การวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      - บันทึกกำหนดมาตรการ กลไก การจัดซื้อจัดจ้าง
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      - ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อป่้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
      - แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2562
  ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
 EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
      - บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
      - โครงการคัดกรองโรคอ้วน
      - รายงานการประชุม
      - ภาพถ่ายการประชุม
 EB6 ผูู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
      - บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
      - โครงการคัดกรองโรคอ้วน
      - รายงานการประชุม
      - ภาพถ่ายการประชุม
 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
      - บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
      - โครงการคัดกรองโรคอ้วน
      - รายงานการประชุม
      - ภาพถ่ายการประชุม
  ตัวชี้วัดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูล
 EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      - แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
      - ขั้นตอนการขอเผยแพร่ข้อมูล
 EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      - ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน
      - ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
      - นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
      - ขออนุญาติเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
      - แผน Planfin
      - แผนพัฒนา (แผนลงทุน 2562)
      - แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
      - คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ
      - ช่องทางการร้องเรียน
      - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
      - การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
      - แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2562
  ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานตามภารกิจ
   EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่ปฏิบัติราชการประจำปี
      - ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปี 2561
   EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
      - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2561
   EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
      - รายงานผลการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562
  ตัวชี้วัดที่ 5: การปฏิบัติงานตามหน้าที่
   EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
       
 

 EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

       
  ตัวชี้วัดที่ 6: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
       
  ตัวชี้วัดที่ 7: การจัดการเรื่องร้องเรียน
   EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน...
       
  ตัวชี้วัดที่ 8: การรับสินบน
   EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
       
  ตัวชี้วัดที่ 9: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
   EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
       
 

 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรม
ที่แสดงถุงความพบาบามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้ีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

       
  ตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
      - การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
      - รายงานการประชุม
      - มาตรการใช้รถยนต์ราชการ
 

 EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      - บันทึกขออนุมัติดำเนินการความเสี่ยง
      - มาตรการใช้รถยนต์ราชการ
      - คู่มือปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
 

 EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่

       
  ตัวชี้วัดที่ 11: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
   EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
      - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
   EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
      - รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
  ตัวชี้วัดที่ 12: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
   EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      -คู่มือแนวทางการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โรงพยาบาลสรรคบุรี
      - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
   EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
      - กระบวนการและขั้นตอนอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
      - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์