ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 
 
      
 

Untitled Document
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2567 

วันที่ : 2023-10-26 16:26:42  by กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2567 

วันที่ : 2023-10-26 16:26:13  by กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 ประกาศแสดงสถานะงบการเงินโรงพยาบาลสรรคบุรี ปีงบประมาณ 2566 

วันที่ : 2023-10-26 09:28:42  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

วันที่ : 2023-06-29 15:27:47  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศแสดงสถานะงบการเงินโรงพยาบาลสรรคบุรี ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ : 2023-03-17 12:55:00  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

วันที่ : 2023-01-11 10:04:28  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:35:12  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:34:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 

วันที่ : 2022-12-13 14:10:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 PDPA กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2022-08-22 13:12:49  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

Untitled Document
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 

วันที่ : 2023-11-28 11:09:13  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง 

วันที่ : 2023-11-23 15:25:35  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567 

วันที่ : 2023-11-23 11:02:51  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุทางทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ 

วันที่ : 2023-11-23 11:02:36  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ 

วันที่ : 2023-11-20 13:54:26  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันที่ : 2023-11-10 16:34:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจำนวน 7 รายการ 

วันที่ : 2023-10-27 13:08:35  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 

วันที่ : 2023-09-22 16:41:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2023-09-20 09:13:40  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ 

วันที่ : 2023-09-13 13:07:17  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

วันที่ : 2023-11-20 13:30:54  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและการบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ : 2023-11-15 10:54:09  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 

วันที่ : 2023-11-14 16:16:44  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2023-11-10 13:07:26  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกทันตกรรม 

วันที่ : 2023-11-07 16:49:14  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานทันตกรรม) 

วันที่ : 2023-10-28 08:35:19  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2023-10-25 19:09:39  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทันตกรรม) 

วันที่ : 2023-10-20 18:35:14  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แผนกทันตกรรม) 

วันที่ : 2023-10-03 14:54:51  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการสรรหา และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 

วันที่ : 2023-08-11 11:00:30  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศนโยบายการเข้าถึงและรักษาความลับของผู้ป่วยเอกซเรย์โรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2023-07-05 10:33:41  by กลุ่มงานรังสีวิทยา

 ระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

วันที่ : 2023-02-27 15:50:46  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ : 2023-02-15 14:50:00  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล  

วันที่ : 2023-02-15 14:49:29  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วันที่ : 2023-02-15 14:48:26  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 

วันที่ : 2023-02-15 14:47:59  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 

วันที่ : 2021-04-08 16:33:21  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:55  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:24  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (WiFi – LAN) และระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-03-29 16:42:27  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2566 - 2570 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:59  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2565 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:39  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

วันที่ : 2019-07-22 08:12:14  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
นพ. สราวุธ ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
18
Yesterday
21
This Month
514
Last Month
463
This Year
4,881